<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> [an error occurred while processing this directive] <% Dim rsSong__MMColParam rsSong__MMColParam = "1" If (Request.QueryString("yearNameID") <> "") Then rsSong__MMColParam = Request.QueryString("yearNameID") End If %> <% Dim rsSong Dim rsSong_numRows Set rsSong = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsSong.ActiveConnection = MM_hoaiphong_cn_STRING rsSong.Source = "SELECT * FROM songs WHERE yearNameID = " + Replace(rsSong__MMColParam, "'", "''") + " ORDER BY tsID DESC" rsSong.CursorType = 0 rsSong.CursorLocation = 2 rsSong.LockType = 1 rsSong.Open() rsSong_numRows = 0 %> <% Dim rsSongID__MMColParam rsSongID__MMColParam = "1" If (Request.QueryString("sID") <> "") Then rsSongID__MMColParam = Request.QueryString("sID") End If %> <% Dim rsSongID Dim rsSongID_numRows Set rsSongID = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsSongID.ActiveConnection = MM_hoaiphong_cn_STRING rsSongID.Source = "SELECT * FROM songs WHERE sID = " + Replace(rsSongID__MMColParam, "'", "''") + "" rsSongID.CursorType = 0 rsSongID.CursorLocation = 2 rsSongID.LockType = 1 rsSongID.Open() rsSongID_numRows = 0 %> <% Dim Repeat1__numRows Dim Repeat1__index Repeat1__numRows = -1 Repeat1__index = 0 rsSong_numRows = rsSong_numRows + Repeat1__numRows %> <% Dim TFM_nest, lastTFM_nest%> Hoài Phong -- Tuyển Lựa Ca Sĩ -- Thí Sinh và Nhạc Phẩm
Untitled Document
Untitled Document

free hit counter

Chân Thành Cám Ơn Quý Cơ Quan Truyền Thông

1/ Muốn biết sự thật: “Sau bức màn nhung của sân khấu” ?????...
2/ Tại sao? báo chí Việt Nam trong nước dùng những từ ngữ để dánh bóng một số ca sĩ trẻ, với cái gọi là: "Ngôi sao ca sĩ."

Đạo diễn Hoài Phong sẽ lần lượt thưa trình gửi đến quý vị khán thính giả đề tài nêu trên trong những ngày gần nhất

Thí Sinh và Nhạc Phẩm

 

codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=,1,52,701" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject">
<% While ((Repeat1__numRows <> 0) AND (NOT rsSong.EOF)) %>
<% TFM_nest = rsSong.Fields.Item("singer").Value If lastTFM_nest <> TFM_nest Then lastTFM_nest = TFM_nest %>

  <%=(rsSong.Fields.Item("singer").Value)%>

<%End If 'End Basic-UltraDev Simulated Nested Repeat %>
  &tsId=<%=(rsSong.Fields.Item("tsID").Value)%>&yearNameId=<%=(rsSong.Fields.Item("yearNameID").Value)%>"><%=(rsSong.Fields.Item("songName").Value)%>
<% Repeat1__index=Repeat1__index+1 Repeat1__numRows=Repeat1__numRows-1 rsSong.MoveNext() Wend %>
<% rsSong.Close() Set rsSong = Nothing %> <% rsSongID.Close() Set rsSongID = Nothing %>